Privacy Policy

Praktijk voor Voetverzorging Maaike Feenstra- Meijer hecht
veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens
In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven
over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom
zorgvuldig om met persoonsgegevens. Praktijk voor Voetverzorging
houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:
Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming
met het doel waarvoor deze zijn verstrekt,
deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven
in dit privacy policy.De persoonsgegevens bevatten:
Naam voorletters tussenletters adres postcode
plaats telefoonnummer e-mail geslacht geboortedatum
-huisarts gegevens over gezondheid - voortgang behandeling.
Dit ten doel om een en kwalitatief goede (medische)
pedicure behandeling te kunnen geven. Het verwerken van uw
persoonsgegevens beperkt zich enkel tot die gegevens welke minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
ik vraag u om uitdrukkelijk toestemming als ik deze nodig
heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens, u tekent
hiervoor een toestemmingsformulier. Passende technische en
organisatorische maatregelen heb ik genomen zodat de
beveiliging van uw gegevens gewaarborgd zijn.
Dit betekent dat uw gegevens bewaard worden op een pc,
met wachtwoord en een pc programma met wachtwoord.
Voor gegevens op papier niet verwerkt op de computer,
deze worden afgesloten bewaard. Geen gegevens worden
doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is
voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze
zijn verstrekt of wettelijk verplicht zijn.
De voetverzorging praktijk is op de hoogte ben
van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens,
u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als praktijk voor voetverzorging Maaike Feenstra- Meijer
ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van mijn privacy policy nog vragen heeft,
kunt u contact met mij opnemen.